Mali Tablolar Analiz Eğitimi

Amaç

Mali tabloların tanıtılması, doğru bir şekilde yorumlanması ve bu sayede firmanın finansal durumunun tespitinin yapılabilmesi amaçlanmaktadır.

Eğitim Şekli: Örgün eğitim

Eğitim Süresi: 12 saat


Eğitime Kimler Katılabilir

Firmaların yöneticileri, muhasebe ve finans bölümü çalışanları.

Eğitim İçerikleri

    1. Muhasebe Kavramları ve Giriş

    2. Mali Tabloların Yapısı ve İçeriği
         a) Finansal Durum Tablosu
         b) Kapsamlı Gelir Tablosu
         c) Özkaynak Değişim Tablosu
         d) Nakit Akım Tablosu
         e) Mali Tablo Dipnotları

    3. Mali Tablolardaki Kalemler/Hesapların İncelenmesi
         a) Varlık Kalemlerinin İncelenmesi
         b) Yabancı Kaynak Kalemlerinin İncelenmesi
         c) Öz kaynak Kalemlerinin İncelenmesi
         d) Gelir Tablosu Kalemlerinin İncelenmesi

    4. Mali Tabloların Yönetsel Analizi ve Değerlemesi için Okunmasına Giriş

    5. Mali Analiz Teknikleri
        a) Değişimlerin Analizi
        b) Eğilim Yüzdeleri Hesaplanması
        c) Dikey Analiz
        d) Oran Analizleri

    6. Özkaynak Defter Değeri ve Özkaynak Market Değeri Kavramları

    7. FAVOK  (EBITDA) Anlamı ve Hesaplanması

        a) Formülü
        b) Kar/Zarar Tablosunda EBITDA’yi arttıracak ve azaltacak gri alanda kalan kalemlerin tartışılması
        c) Normalleştirilmiş EBITDA hesaplaması
        d) Gerçek UFRS mali tablolar üzerinde uygulama

    8. FAVOK  (EBITDA) Mali Analizlerde Nasıl Kullanıldığı
        a) EBITDA ile Net Borçluluk ilişkisi ve analizi
        b) EBITDA ile Net İşletme Sermayesi ilişkisi ve analizi
        c) EBITDA’nin nakde dönüş oranı

    9. İşletme sermayesi tanım, hesaplanması ve analizi
        a) İşletme sermayesi ile nakit yönetimi arasındaki bağın analizi
        b) Mevsimselliğin etkisi
        c) Farklı sektörlerde işletme sermayesi örnekleri (örneğin negatif vs. pozitif işletme sermayesi)

    10. Net borçluluk hesaplanması ve analizi
        a) Finansal borç niteliğinde değerlendirilebilecek bilanço kalemlerinin tartışılması
        b) Nakit ve nakit benzeri kalemlerin tartışılması
        c) Net işletme sermayesi ile olan ilişki

    11. Rantabilite analizi
        a) ROE
        b) ROIC
        c) ROA
        d) ROCE

    12. Nakit Akım Tablosu Analizde Yorumlanması ve Analizde Kullanımı

    13. Paranın Zaman Değeri
        a) Bugünkü Değer
        b) Gelecekteki Değer
        c) Anüitenin Bugünkü Değeri
        d) Faiz, iskonto oranı ve iç verim oranı (IRR) hesaplaması ve aralarındaki ilişkinin tartışılması
        e) Excel uygumalar

    14. Şirket Değerleme Yöntemleri
        a) Göreceli Değerleme
        b) Nakit Akımlarının Bugünkü Değeri

Eğitim Sonunda Nasıl Bir Sertifika Alacaksınız

12 saatlik Mali Tablolar Analizi Eğitimi sertifikanız,üniversite onaylı örgün eğitim sertifikası olup,resmi belge şeklinde verilecektir.

Başa dön