İş Hukuku Eğitimi

Amaç

İş hukuku, ücret ve tazminatların vergilendirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği ve bordro gibi konularda işletmelerin ihtiyaçlarını karşılayacak uzman personel talebi fazla olmasına rağmen, bu alanda yetişmiş az sayıda personel bulunmaktadır.
Program, uygulamaları doğru ve süreklilik arz edecek şekilde hayata geçiren, gerek pratik gerekse teknik bilgi ve alt yapıya sahip, donanımlı ‘İş Hukuku Uzmanı’ yetiştirmeyi hedeflemektedir. 

Eğitim Şekli: Örgün eğitim

Eğitim Süresi: 60 saat


Eğitime Kimler Katılabilir

Ortaöğretim, Önlisans ve Lisans Mezunları Başvuru Yapabilirler.

İş Hukuku Eğitimi Ders İçerikleri

İŞ HUKUKU: KAVRAM – TARİHÇESİ – ÖZELLİKLERİ  
İŞ HUKUKU KAVRAMI  

İŞ HUKUKUNUN TARİHÇESİ  
I. Genel Olarak  
II. Türkiye’de Durum  

İŞ HUKUKUNUN ÖZELLİKLERİ VE KAYNAKLARI  
I. İş Hukukunun Özellikleri  
II. İş Hukukunun Kaynakları  
A. Özel Kaynaklar  
B. Resmî Kaynaklar  

ÇALIŞMA YAŞAMININ ÖRGÜTLERİ  
I. Türk Çalışma Örgütü  
II. Uluslararası Çalışma Örgütü (UÇÖ; ILO)  

İŞ HUKUKUNUN UYGULANMA ALANI  
I. Konu Bakımından Uygulanma Alanı  
II. Yer Bakımından Uygulanma Alanı  
III. Kişi Bakımından Uygulama Alanı  
A. İşçi  
B. İşveren  
C. İşveren Vekili  
D. Alt İşveren  
E. Çırak ve Stajyer  

BİREYSEL İŞ HUKUKU KAVRAMI VE KAPSAMI  
I. Kavram  
II. Bireysel İş Hukukunun Kapsamı  
A. İş Kanununa Tabi Olan/Olmayan İşler  
1. Deniz ve Hava Taşıma İşleri  
2. 50 veya Daha Az İşçi Çalıştırılan Tarım ve Orman İşlerinin Yapıldığı İşyerleri  
3. Bir Ailenin Üyeleri veya Hısımları Arasında Dışarıdan Başka Biri Katılmayarak Evlerde ve El Sanatlarının Yapıldığı İşler  
4. Ev Hizmetleri  
5. 5362 sy. Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun 3/a Maddesi Tarifine Uygun Üç Kişinin Çalıştığı İşyerleri  
6. Çıraklar ve Stajyerler  
7. Aile Ekonomisi Sınırları İçinde Kalan Tarımla İlgili Her Çeşit Yapı İşleri  
8. Profesyonel Sporcular  
9. Rehabilite Edilenler (ve Yaptıkları İşler)  
10. Süreksiz İşler  

İŞ SÖZLEŞMESİ  
I. İş Sözleşmesi Kavramı  
II. İş Sözleşmesinin Öğeleri  
III. İş Sözleşmesinin Tarafları  
IV. İş Sözleşmesinin Yapılması  
V. İş İlişkisinin Türleri  
VI. İş Sözleşmesinin Geçersizliği ve Geçersizliğin Sonuçları  

İŞ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN HAKLAR/ BORÇLAR  
I. İşçinin Borçları  
II. İşverenin Borçları  

İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ  
I. Kendiliğinden Sona Erme  
II. Tarafların Anlaşması İle Sona Erme  
III. Geçersizlik Açıklaması İle Sona Erme  
IV. Fesih Yoluyla Sona Erme  

İşçi Açısından Haklı Fesih Nedenleri  
Sağlık Nedenleri  
Ahlâk ve İyiniyet Kurallarına Aykırı Haller  
İşverenin İşçiyi Yanıltması  
İşçinin veya Ailesinin Şeref ve Namusuna Dokunucu Davranışlarda veya Cinsel Tacizde Bulunmak  
İşverenin İşçiye veya Ailesine Sataşması, Suç İşlemesi, Suça Özendirmesi  
İşyerinde 3. Kişilerin Cinsel Tacizine Uğramak  
İşçi Ücretinin Gereğince Ödenmemesi  
İşçiye Az Miktarda İş Verilmesi/İş Koşullarının Uygulanmaması  
Zorlayıcı Nedenler  
İşveren Açısından Haklı Fesih Nedenleri  
Sağlık Nedenleri  
Ahlâk ve İyiniyet Kurallarına Aykırı Haller ve Benzerleri  
İşçinin İşvereni Yanıltması  
İşveren veya Ailesinin Şerefine Dokunucu Davranışlar  
İşverenin Başka Bir İşçisine Cinsel Tacizde Bulunmak  
İşverene Sataşmak veya Alkol ve Uyuşturucu Almak  
Sadakat Borcuna Aykırılık  
İşyerinde Suç İşlemek  
Haksız ve İzinsiz Devamsızlık  
Uyarıya Rağmen Israrla Görevini Yapmamak  
İşin Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek veya İşverene Zarar Vermek 
Zorlayıcı Nedenler  
Tutuklanma–Gözaltı Nedeniyle Devamsızlık  

İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİNİN SONUÇLARI  
I. İşverenin Belge Verme Yükümü Doğabilir  
II. İş Güvencesi İşlerlik Kazanabilir  
III. İşe Alma Zorunluluğu Doğabilir  
IV. Rekabet Yasağı İşlerlik Kazanabilir  
V. İşsizlik Sigortası Edimlerinden Yararlanılabilir  
VI. İşçinin Parasal Haklarının Ödenmesi Gereği ve İbra  
VII. Tazminat ve Ceza Koşulu Ödeme Yükümü Doğabilir  

ÖZELLİKLİ BİR SONUÇ: KIDEM TAZMİNATI  
I. Kıdem Tazminatı Kavramı – Tarihçesi – Hukuki Niteliği  
II. Kıdem Tazminatına Hak Kazanma Koşulları  
III. Kıdem Tazminatının Miktarı ve Hesaplanması  
IV. Kıdem Tazminatının Ödenmesi  
V. Gecikme Faizi  
VI. Zamanaşımı  

ÇALIŞMA (İŞ) SÜRELERİ  
I. Kavram  
II. Normal İş Süresi  
III. Normali Aşan Çalışma ve Türleri  
IV. Kısa Çalışma  
V. İş Sürelerinde Esneklik  

DİNLENME SÜRELERİ VE TATİLLER  
I. Genel Olarak  
II. Günlük Dinlenme (Ara Dinlenmesi)  
III. Haftalık Dinlenme (Hafta Tatili)  
IV. Ulusal Bayram ve Genel Tatillerde Dinlenme  
V. Yıllık Dinlenme (Yıllık Ücretli İzin)  
VI. Ücretli Mazeret İzinleri  
VII. Hamilelik/Doğum/Analık Hali İzni 

Eğitim Sonunda Nasıl Bir Sertifika Alacaksınız

60 saatlik İş Hukuku Eğitim sertifikanız,üniversite onaylı örgün eğitim sertifikası olup,resmi belge şeklinde verilecektir.

Başa dön